Развитие на човешките ресурси

  • Начало
  • Развитие на човешките ресурси

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 21.03.2018 "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект № BG05M9OP001-1.021-0237 „Обучения за заети лица във фирма "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е: 19 470.00 лв., от които 16 549.50 лв. европейско и 2 920.50 лв. национално съфинансиране.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към предоставяне на обучения за повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности на заети лица в ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД.Ръководството на дружеството се стреми постоянно да повишава знанията и уменията на служителите си,да създава устойчива заетост и да предлага все по-качествени работни места. ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД не спира да се развива,като цели разширяване,подобряване и усъвършенстване на дейността си,свързана с предоставянето на бръснарски,фризьорски и козметични услуги,тяхното администриране и управление и необходимостта от квалифицирани и обучени кадри в тази област са от изключителна важност за постигането на тези цели.Чрез проекта ще се даде възможност на заети в ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД лица да получат проф. квалификация и компетенции за изпълнението на дейности,от които има актуална нужда във фирмата. Целева група са 15 заети лица във фирмата,работещи по трудово правоотношение,като 50% от целевата група са от специфичната категория:завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4-8 лица. Планирани са следните дейности:  Дейност1: Предоставяне на професионално обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация на заети лица от целевата група- резултат е придобиване на трета степен на проф. квалификация на 4 заети лица; Дейност2: Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица от целевата група,съгл.Европейската квалиф. рамка по Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”- резултат е придобиване на знания и умения по английски език на 15 заети лица. Дейност3:Организация и управление на проекта,с резул. обезпечена ефективна организация на изпълнението на проекта; Дейност4:Информиране и публичност,в резултат осигурени мерки за информиране и публичност в съотв. с изискванията за прилагане на правилата за информ. и комуникация 2014-2020г. В резултат от изпълнетието на дейностите по проекта ще се повиши адекватността на уменията на целевата група съобразно актуалните нужди на предприятието.

ЦЕЛИ:

Общата цел на проекта е: "Да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, посредством предоставяне на обучения за повишаване на квалификацията и компетенциите на служителите, повишаване знанията и уменията им съобразно с актуалните нужди на фирма "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД и съобразно техните индивидуални желания за бъдещо професионално развитие, повишаване производителността на труда им, удовлетвореността от работния процес и създаване на още по-добри условия за устойчива заетост и по-качествени работни места в "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД . Целта е в съответствие с целта на настоящата процедура и ще бъде постигната посредством ефективна комбинация от мерки, свързани с предоставяне на обучения за заетите лица във фирмата, повишаване на уменията, производителността на труда им и създаване на условия за устойчива заетост и по-качествени работни места. Конкретните специфични цели (СЦ), посредством които ще бъде постигната общата цел, са:  СЦ1: Да се предостави професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 4 заети лица от целевата група; СЦ2: Да се предостави обучение за придобиване на ключови компетентности на 15 заети лица от целевата група, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”; СЦ3: Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се реализират мерки за информация и комуникация. В следствие на проектната реализация се предвиждат следните резултати:  - Предоставено професионално обучение и придобита/повишена професионална квалификация на 4 заети лица от целевата група - резултатът е пряко свързан с постигане на СЦ1. - Проведено обучение и придобити ключови компетентности на 15 заети лица от целевата група, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” (английски език) - резултатът е пряко свързан с постигане на СЦ2. - Осигурено ефективно и законосъобразно управление и реализирани мерки за информация и комуникация - във връзка със СЦ3. Проектните цели са насочени и допринасят пряко за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на включените в проекта представители на целевата група, повишаващи конкурентоспособността на лицата от целевата група. Това, в съответствие с приоритетите на програмата, ще доведе до непрекъснато развитие на уменията на заетите, придобиване на нови знания, повишаване на степента на професионална квалификация и компетенциите на служителите, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетентности.

РЕЗУЛТАТИ:

В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни дейности, са налице следните очаквани резултати:

Резултати от изпълнение на Дейност “Предоставяне на професионално обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация на заети лица от целевата група“:

-Проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160/01.07.2016 г. - ­1 брой; 

-Избран външен изпълнител -­1 брой;

-Предоставени професионални обучения за придобиване на трета степен на  професионална квалификация на общо 4 заети лица по Професия "Икономист" с код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт" с код 3451204 (за две от заетите лица) и Професия "Офис - мениджър" с код 346010, специалност "Бизнес - администрация" с код 3460101 (за две от заетите лица);

-Придобити сертификати/свидетелства за професионално обучение, съгласно чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от ЗПОО  от завършеното обучение от съответния ЦПО за трета степен на  професионална квалификация от СППОО 2014г. на 4 заети лица по проекта по  Професия "Икономист" с код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт" с код 3451204 (за две от заетите лица) и Професия "Офис - мениджър" с код 346010, специалност "Бизнес - администрация" с код 3460101 (за две от заетите лица);

-Осигурени предпоставки за достъп до заетост и качеството на работните места на заетите лица, в т.ч. повишени умения за работа с нови производствени, информационни и комуникационни технологии, непрекъснато развитие на уменията на заетите, придобиване на нови знания и умения, професионална квалификация, възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции, повишаване качеството на работната сила;

-Повишаване на адекватността на уменията на заетите съобразено с актуалните нужди на бизнеса, повишаване производителността на труда им, създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места;

-Придобити основополагащи умения и компетенции за включване,както в работния живот, така и в социалния и граждански живот;

-Личностно развитие на крайните бенефициенти и тяхното трайно интегриране в реална работна среда;

-Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за постигане на заложените индикатори - "Заети лица" и "Участници, придобили квалификация при напускане на операцията" с оглед предоставяне на обучение на 4 лица от целевата група заети на трудово правоотношение към "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД и осигуряване на устойчивост на резултатите в следствие от обучението на 4 лица придобили квалификация след приключване на дейностите по проекта.

 

Повишената конкурентоспособност на пазара на труда на лицата от целевата група, включени в рамките на операцията, с оглед на придобитите по време на обученията от "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД професионални умения и специфични знания, ще резултира пряко в повишаване на възможностите за заетост на тези лица, тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие и намиране на по-добра и по-подходяща работа и след напускане на операцията.

Резултати от изпълнение на Дейност Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица от целевата група , съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”:

-Проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160/01.07.2016 г.-1 брой; 

-Избран външен изпълнител-1 брой;

-Предоставени oбучения по англ. език в 3(три) нива за придобиване на ключови компетентности на 15 заети лица от целевата група, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”- 15 бр.;

-Придобити 15 броя сертификати/свидетелства за придобита Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за владеене на англ. език (15 бр.), удостоверяващи придобитите нива на знания и умения, съгласно Европейската квалификационна рамка - 15 броя;

-Осигурени предпоставки за достъп до заетост и качеството на работните места на заетите лица, в т.ч. познанията по чужди езици., непрекъснато развитие на уменията на заетите, придобиване на нови знания и умения, ключови компетентности, възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи,осъвременяване на уменията и компетенциите на заетите, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включ. чрез валидиране на придобитите компетенции, повишаване качеството на работната сила.

-Повишаване на адекватността на уменията на заетите съобразено с актуалните нужди на бизнеса, повишаване производителността на труда им, създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

-Повишен достъп до обучения (учене през целия живот) на заетите лица и принос за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места;

-Придобити основополагащи умения и компетенции за включване, както в работния живот, така и в социалния и граждански живот.

-Личностно развитие на крайните бенефициенти и тяхното трайно интегриране в реална работна среда

-Принос на очакваните резултати от реализация на проектната дейност за постигане на заложените индикатори - "Заети лица" и "Участници, придобили квалификация при напускане на операцията" с оглед предоставяне на обучение на 15 лица от целевата група заети на трудово правоотношение към ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД и осигуряване на устойчивост на резултатите в следствие от обучението на 15 лица придобили квалификация след приключване на дейностите по проекта.

- Целенасочената дейност за осигуряване на продължаващи познания и компетентности оказва положително въздействие по отношение на:

-Повишаване на квалификацията на работната сила в "ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД за 15 представители на целевата група.

-Осигуряване на възможност за по­добра професионална реализация и доходност от изпълняваните трудови ангажименти в дългосрочна перспектива на основание придобити познания и умения.

-Осигуряване на качествено обслужване на клиентите и високо ниво на удовлетвореност у тях.

-Предпоставки за устойчиви резултати за  заетите лица, работодателя и подобряване на социално-­икономическа обстановка.

 

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки